اين مؤسسه در نظر دارد جهت تامين نيروی انسانی مورد نياز مربوط به قرارداد شماره 92865 مورخ 29/6/94 فی مابين خود ودانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربايجان غربی مطابق با مفاد قرارداد ياد شده و دستورالعمل اجرای برنامه تامين مراقبتهای اوليه سلامت در حاشيهء شهرها و سکونت گاههای غيررسمی از ميان افراد واجد شرايط با برگزاری آزمون تخصصی در سطح دانش عمومی داوطلبان و انجام مراحل گزينش در قالب قرارداد کار مدت معين و محدود به شرح شرايط مندرج در ذيل اقدام به بکارگيری نيرو نمايد .

ضمناً زمان و مکان آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد.


جدول مشاغل مورد نیاز
ردیف عنوان شغلی محل جغرافیایی جنسیت شرایط احراز
1 پزشک اروميه 3 مرد | 2 زن --
2 دندانپزشک مياندوآب 1 مرد | 3 زن --

شرایط عمومی پذیرش
 • اعتقاد به دين مبين اسلام يا يکی از اديان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی
 • تابعيت نظام جمهوری اسلامی ايران
 • التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
 • داشتن کارت پايان خدمت وظيفه عمومی يا معافيت دائم از خدمت (ويژه برادران )
 • عدم اعتياد به دخانيات ومواد مخدر
 • عدم سابقه محکوميت کيفری موثر
 • داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانايی برای انجام کاری که به خدمت گرفته می شوند
 • نداشتن منع استخدام دردستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی
 • داوطلبان نبايد مستخدم رسمی ،ثابت وپيمانی ساير دستگاههای دولتی ويا بازخريد خدمت باشند.

شرایط اختصاصی پذیرش
 • داشتن حداقل 20سال وحداکثر 55سال سن تمام برای دارندگان ديپلم ، فوق ديپلم مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و برای دارندگان مدرک تحصيلی دکتری 55 سال تا تاريخ مهلت ثبت نام
 • داشتن گواهی پايان طرح مشمولين خدمت پزشکان و پيراپزشکان تا تاريخ مهلت ثبت نام ( 1394/08/01 )

نحوه ثبت نام

ثبت نام به صورت الکترونيکی ازطريق سايت اينترنتی مؤسسه کارآفرينان آوا سلامت انجام می گيرد.


مدارک مورد نياز ثبت نام مقدماتی
 • تکميل برگ درخواست شغل در وبسايت اينترنتی مؤسسه کارآفرينان آوا سلامت
 • رسيد بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ 200/000 ريال ( دويست هزارريال) به شماره حساب متمرکز جاری 5459484332 نزد بانک ملت شعبه مستقل وزارت بهداشت بنام بعنوان حق شرکت در آزمون
مدارک مورد نياز پس از قبولی درمرحله اول امتحان :

داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارک ذيل را ظرف مدت 5روز کاری پس از اعلام نتايج از سوی موسسه به همراه اصل مدارک، به نماينده موسسه مستقر در معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی آذربايجان غربی واقع در خيابان دانشکده نرسيده به بيمارستان آذربايجان حضوراً ارائه ورسيد دريافت نمايند. نماينده موسسه موظف است کليه تصاوير مدارک را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نمايد.

 • اصل به همراه تصويرآخرين مدرک تحصيلی
 • اصل به همراه تصوير کارت ملی
 • اصل به همراه تصوير تمام صفحات شناسنامه
 • اصل به همراه تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومی يا معافيت دائم (ويژه برادران)
 • اصل به همراه تصوير پايان طرح مشمولين خدمت پزشکان وپيراپزشکان يا معافيت از آن
 • اصل به همراه تصوير مدارک دال بر بومی بودن
 • اصل به همراه تصوير مدارک دال بر ايثارگری ،معلولين عادی حسب مورد از مراجع ذيربط
 • اصل به همراه تصوير سايرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

تبصره : مدرک تحصيلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپيراپزشکان يا معافيت از مراجع ذيربط استعلام خواهد شد وتطبيق اوليه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.


زمان و محل توزیع کارت

زمان چاپ کارت ورود به جلسه امتحان توانمنديهای تخصصی از طريق سايت موسسه کارآفرينان آوا سلامت متعاقبا اعلام می گردد.


مواد امتحان

آزمون صرفاً تخصصی بوده و سؤالات مربوطه براساس رشته های شغلی تنظيم و برگزار خواهد شد .

 • امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد 60 سوال به صورت چهار گزينه ای طراحی خواهد شد . ضمناً يک نمره منفی به ازای هر چهارپاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

تذکرات
 • ايثارگران در اولويت قرار خواهند گرفت .
 • داوطلبان بومی درصورت برخورداری از شرايط مندرج در آگهی به ترتيب نمره فضلی در اولويت خواهند بود. بومی به افرادی اطلاق می شود که حداقل دارای يکی از ويژگيهای زير باشند:
  • محل تولد داوطلب با محل جغرافيائی مورد تقاضا يکی باشد.
  • حداقل دو مقطع تحصيلی از مقاطع تحصيلی (ابتدائی ،راهنمايی ومتوسطه)را در محل جغرافيايی مورد تقاضا طی کرده باشد.
  • فرزندان پرسنل نيروهای مسلح در صورتيکه محل 3 سال از سنوات تحصيلی آنها(اعم از ابتدائی،راهنمائی و متوسطه)با محل مورد تقاضا يکی باشد نيز بومی تلقی ميشوند.
  • تبصره: درصورتی که ظرفيت مورد نياز هريک از رشته های شغلی مندرج در آگهی از بين متقاضيان بومی تکميل نگردد پذيرش بقيه افراد تا تکميل ظرفيت و همچنين انتخاب افراد ذخيره از بين داوطلبان با اولويت بومی استان و سپس متقاضيان غير بومی همان رشته شغلی به ترتيب نمره فضلی صورت می پذيرد .
 • بومی استان به فردی اطلاق می گردد که واجد يکی از شرايط ذيل باشد.
  • محل تولد وی يکی از شهرستانهای استان بغير از محل جغرافيايی شغل مورد تقاضا باشد.
  • دو مقطع از سه مقطع تحصيلی ابتدايی، راهنمايی و يا متوسطه خود را در يکی از شهرستانهای استان بغير از محل جغرافيايی شغل مورد تقاضا گذرانده باشد.
  • فرزندان پرسنل نيروهای مسلح که محل سه سال از سنوات تحصيلی آنها در مقاطع ابتدايی، راهنمايی و يا متوسطه در يکی از شهرستانهای استان بغير از محل جغرافيايی شغل مورد تقاضا باشد.
 • به مدارک ارسالی دارندگان مدرک تحصيلی بالاتر و پائين تر از مقاطع تحصيلی اعلام شده درشرايط احراز مشاغل مورد اشاره وهمچنين مدارک معادل ترتيب اثرداده نخواهد شد.
 • مسئوليت ناشی از عدم رعايت دقيق ضوابط وشرايط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودرهرمرحله از مراحل ثبت نام ،امتحان وجذب محرزشود که داوطلب اطلاعات خلاف داده يا فاقد شرايط مندرج درآگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی درصورت انعقاد قرارداد ، قراداد مزبور لغو وبلااثرمی گردد.
 • ارائه تائيديه مدارک تحصيلی متقاضيان درصورت پذيرفته شدن درامتحان (حداکثر 2 ماه پس از اعلام نتيجه) ازسوی دانشگاه ها الزامی است.
 • انتخاب داوطلبان به ترتيب بالاترين نمره کل ما خوذه در آزمون در هر رشته شغلی با در نظر گرفتن ظرفيت پيش بينی شده به ميزان 5/1 برابر تعداد مورد نياز با رعايت اولويت های مندرج در آگهی صورت می پذيرد.
 • انتخاب نهايی پذيرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل گزينش صورت خواهد گرفت.
 • تبصره : داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذيرفته شدگان طبق برنامه تنظيمی درمهلت مقرر به هسته گزينش دانشگاه علوم پزشکی آذربايجان غربی برای تکميل پرونده گزينشی مراجعه نمايند.درصورت عدم مراجعه ، قبولی فرد کان لم يکن تلقی شده واز افراد ذخيره بجای وی به گزينش معرفی خواهد شد .
 • پذيرفته شدگان نهايی ، متعهد می شوند در محل مورد تقاضا خدمت نمايند ، جابجايی و انتقال داوطلبان به هيچ وجه امکان پذير نخواهد بود .در غير اين صورت قرارداد آنان لغو و از وجود افراد ذخيره وفق مقررات استفاده می شود .
 • هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طريق سايت اينترنتی مؤسسه کارآفرينان آوا سلامت خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نياز خود را بدين طريق دريافت خواهند کرد.
 • باتوجه به اين که ملاک ثبت نام ازمتقاضيان تکميل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکميل آن نهايت دقت را به عمل آورده وهيچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود.
 • داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب يک شغل و يک محل جغرافيايی می باشند.

درباره درخواست کننده فراخوان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
معاونت توسعه | ایران، آذربایجان غربی ارسال پیام