موسسه کارآفرینان اواسلامت در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز مربوط به قرارداد فی مابین خود و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل بر اساس دستورالعمل اجرای برنامه تامين مراقبتهای اوليه سلامت در قالب گسترش و تقویت شبکه بهداشت و درمان در مناطق شهری از میان افراد واجد شرایط با برگزاری آزمون عمومی / تخصصی و انجام مراحل گزینش بصورت قراردادی و محدود به شرح شرایط مندرج ذیل اقدام به بکارگیری نیرو نماید.

ضمناً زمان و مکان آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد.


توجه :
مدارک مورد نياز پس از قبولی درمرحله اول امتحان :

داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارک ذيل را ظرف مدت 6روز کاری پس از اعلام نتايج از سوی موسسه به همراه اصل مدارک، به نماينده موسسه مستقر در اردبیل، شهرک آزادی، جنب مسجد الزهرا، مرکز آموزش بهورزی، نمایندگی موسسه کارآفرینان آواسلامت حضوراً ارائه ورسيد دريافت نمايند. نماينده موسسه موظف است کليه تصاوير مدارک را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نمايد.

 • اصل به همراه تصويرآخرين مدرک تحصيلی
 • اصل به همراه تصوير کارت ملی
 • اصل به همراه تصوير تمام صفحات شناسنامه
 • اصل به همراه تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومی يا معافيت دائم (ويژه برادران)
 • اصل به همراه تصوير پايان طرح مشمولين خدمت پزشکان وپيراپزشکان يا معافيت از آن
 • اصل به همراه تصوير مدارک دال بر بومی بودن
 • اصل به همراه تصوير سايرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

تبصره : مدرک تحصيلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپيراپزشکان يا معافيت از مراجع ذيربط استعلام خواهد شد وتطبيق اوليه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.


جدول مشاغل مورد نیاز
ردیف
عنوان شغلی
محل جغرافیایی
تعداد مورد نیاز
جنسیت
شرايط احراز از نظر مدرک و رشته تحصيلی
مرد زن
1 پزشک اردبیل 32 * * دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی ، متخصص داخلی ، اطفال و پزشکی اجتماعی
پارس آباد 7 * *
خلخال 4 * *
مشکین شهر 3 * *
مغان 3 * *
2 دندانپزشک اردبیل 25 * * دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته دندانپزشکی
پارس آباد 5 * *
خلخال 1 * *
مشکین شهر 4 * *
مغان 1 * *
3 آزمایشگاه اردبیل 28 * * دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی/کارشناسی علوم آزمایشگاهی
پارس آباد 5 * *
خلخال 3 * *
مشکین شهر 2 * *
مغان 3 * *
4 پرستار اردبیل 3 * * دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری
پارس آباد 3 * *
مشکین شهر 2 * *
مغان 3 * *
5 بهداشت محیط اردبیل 10 7 3 دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی/کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
پارس آباد 1 * -
خلخال 3 2 1
مشکین شهر 2 1 1
مغان 2 1 1
6 بهداشت حرفه ای اردبیل 13 8 5 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای
پارس آباد 3 2 1
خلخال 1 * *
مشکین شهر 1 * -
مغان 1 * *
7 مراقبت سلامت مرد اردبیل 17 * - دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی مبارزه با بیماریها و کارشناسی بهداشت عمومی
پارس آباد 4 * -
خلخال 3 * -
مشکین شهر 5 * -
مغان 3 * -
8 متصدی پذیرش و آمار اردبیل 9 * * دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی/کارشناسی در رشته های آمار و مدارک پزشکی ، فناوری اطلاعات سلامت ، رشته های بهداشتی ، IT ، کامپیوتر و حسابداری
پارس آباد 2 * *
مشکین شهر 2 * *
مغان 3 * *
9 کارشناسی بهداشت روان اردبیل 17 * * دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی با پایه روانشناسی بالینی
پارس آباد 3 * *
خلخال 1 * *
مشکین شهر 3 * *
مغان 1 * *
10 کارشناس تغذیه اردبیل 17 * * دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های علوم تغذیه و علوم بهداشتی در تغذیه
پارس آباد 3 * *
خلخال 1 * *
مشکین شهر 3 * *
مغان 1 * *
11 مراقبت سلامت زن اردبیل 33 - * دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی در یکی از رشته های مامایی ، بهداشت عمومی و بهداشت خانواده
پارس آباد 9 - *
خلخال 3 - *
مشکین شهر 11 - *
مغان 2 - *
12 کارشناس مامایی اردبیل 50 - * دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های مامایی
پارس آباد 9 - *
خلخال 6 - *
مشکین شهر 10 - *
مغان 2 - *
13 نیروی خدماتی اردبیل 35 * *
دیپلم
پارس آباد 3 * *
مشکین شهر 1 * *

1. شرایط عمومی بکارگیری
 • اعتقاد به دين مبين اسلام يا يکی از اديان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی
 • داشتن تابعیت ایران
 • التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
 • داشتن کارت پايان خدمت وظيفه عمومی يا معافيت دائم از خدمت (ويژه برادران )
  توضیح: معافیت پزشکی در صورتی که مانع از انجام وظایف محوله نباشد بلامانع است.
 • عدم اعتياد به دخانيات ومواد مخدر و روانگردان
 • عدم سابقه محکوميت کيفری موثر
 • التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • داشتن سلامت جسمانی ، روانی و توانایی برای شغل مربوطه بر اساس نظریه مرکز مورد تأیید این موسسه

2. شرایط اختصاصی بکارگیری
 • داشتن حداکثر 30 سال سن تمام تاتاریخ انتشار آگهی برای شرکت کنندگان دیپلم
 • داشتن حداکثر 35 سال سن تمام تاتاریخ انتشار آگهی برای شرکت کنندگان فوق دیپلم و لیسانس
 • داشتن حداکثر 37 سال سن تمام تاتاریخ انتشار آگهی برای شرکت کنندگان فوق لیسانس
 • داشتن حداکثر 50 سال سن تمام تاتاریخ انتشار آگهی برای شرکت کنندگان پزشک و دندانپزشک
 • داوطلبان باید بومی منطقه جغرافیایی استان اردبیل باشند.
 • داوطلب بومی به افرادی اطلاق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشند:
  الف) ) شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل جغرافیایی مورد تقاضا یکی باشد.
  ب) داوطلب حداقل چهار(4) سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان یا استان محل جغرافیایی مورد تقاضا طی کرده باشد.
  ج) ) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته ) که شهرستان یا استان محل خدمت یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا یکی باشد.
  تبصره 1) در صورتیکه ظرفیت مورد نیاز هر یک از رشته های شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بومی شهرستان تکمیل نگردد ، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان بومی استان و سپس غیر بومی خواهد بود.
 • مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، پرستار و آزمایشگاه می‌بایست دارای معافیت و یا گواهی پایان انجام خدمت مربوطه باشند.
مواد امتحان عبارتند از :
 • برای مقطع دیپلم امتحان شامل: 1- زبان و ادبیات فارسی 2- زبان انگلیسی (عمومی) 3- فن آوری اطلاعات (رایانه) 4- معارف اسلامی 5- اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانون اساسی 6- هوش و استعداد عمومی – در مجموع تعداد 60 سوال
 • برای سایر مقاطع 50 سوال تخصصی بر اساس عنوان رشته شغلی مندرج در آگهی و 10 سوال فن آوری اطلاعات (رایانه) – در مجموع تعداد 60 سوال (برای عنوان شغلی متصدی پذیرش و آمار نیز سوالات طبق همین بند خواهد بود).
 • تمامی سوالات به صورت چهارگزینه ای طراحی می گردد. ضمناً یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

4. نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز
 • متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از روز پنج شنبه مورخه 17/10/94 حداکثر تا روز دو شنبه مورخه 28/10/94 نسبت به ثبت نام الکترونیکی از طریق آدرس http://avahealth.info اقدام نمایند.
 • مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی:
  الف) تکمیل برگ درخواست شغل برای دانلود فرم کلیک نمایید
  ب) پرداخت مبلغ 300000 (سیصد هزار) ریال بصورت الکترونیکی از طریق سایت http://avahealth.info به عنوان حق شرکت درامتحان
  ج)اسکن یک قطعه عکس 4×3 پشت زمینه سفید با فرمت jpg (حداکثر 200 کیلوبایت )
  د)اسکن تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 • به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.

5. تذکرات
 • سهمیه ایثارگران طبق مقررات و قانون خدمات جامع ایثارگران با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اعمال خواهد شد.
 • مدارك تحصیلی بالاتر يا پائین¬تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل در آگهي بکارگیری و همچنين مدارک معادل، براي شركت در امتحان معتبر نمي¬باشد.
 • مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در انعقاد قرارداد ، قرارداد مزبور لغو و بلااثر می¬گردد.
 • انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین امتیاز و کسب حداقل 50% نمره آزمون با رعايت اولویت بومی و ظرفيت پيش بيني شده خواهد بود.
 • پذیرفته شدگان موظفند با توجه به بند 8/1 شرایط عمومی آگهی با معرفی این موسسه گواهی / تاییدیه مورد نیاز در ارتباط با سلامت جسمانی ، روانی و توانایی انجام کار اخذ نمایند.
 • داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی اعلام شده توسط موسسه درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره به¬جای وی به گزینش معرفی خواهد شد.
 • پذیرفته‌شدگان اصلی پس از اعلام نهایی حداکثر 10 روز فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل قانونی و اداری به دفتر نمایندگی مؤسسه مراجعه نمایند.
 • پذیرفته شدگان نهایی متعهد می شوند در محل مورد تقاضا خدمت نمایند و جابجایی ، ادامه تحصیل و انتقال داوطلبان به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.در غیر اینصورت قرارداد آنان لغو و از وجود افراد ذخیره وفق مقررات استفاده می شود.
 • تمامی پذیرفته شدگان نهایی موظفند در دوره آموزشی اعلام شده توسط مرکز بهداشت استان شرکت نموده و بر اساس کسب 70% نمره آزمون نظری و 75% نمره آزمون عملی گواهینامه آموزشی پایان دوره دریافت نمایند. متذکر می‌گردد افرادی که در دوره مذکور موفق به کسب حد‌نصاب نمره آزمون نظری و عملی نشوند از فرآیند جذب حذف و افراد ذخیره جایگزین خواهند شد.
 • هرگونه اطلاع رسانی در خصوص امتحان از طریق سایت اینترنتی موسسه کارآفرینان آوا سلامت خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند نمود.
 • باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

6. زمان و محل توزیع کارت

کارت ورود به جلسه امتحان متعاقبا از طریق سایت موسسه کار آفرینان آوا سلامت اعلام خواهدشد.همچنین زمان ومحل برگزاری امتحان در هنگام توزیع کارت به¬اطلاع داوطلبان خواهد رسید .


*توجه نمایید*

قبل از شروع ثبت نام خود فرم زیر را دانلود کرده و پر نمایید، به هنگام ثبت نام تصویر این فرم از شما خواسته خواهد شد.
برای دانلود فرم کلیک نمایید
همچنین بهترین مرورگر برای ثبت نام مرورگر موزیلا فایرفاکس می باشد.


*اطلاعیه*

نظر به استقبال زیاد مردم و صلاحدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تاریخ ثبت نام فراخوان از 94/09/28 تا تاریخ 1394/11/02 تمدید شد.


راه های ارتباطی با پشتیبان فراخوان

در صورت هرگونه سوال در خصوص ثبت نام با شماره های زیر تماس حاصل نمایید:
مراجعه کننده گرامی، شماره های پشتیبانی صرفا جهت رفع اشکالات ثبت نام می باشد. خواهشمند است به منظور رعایت حقوق سایر شرکت کنندگان از طرح سوالات خارج از موضوع پرهیز نمایید.
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
معاونت توسعه | ایران، اردبیل ارسال پیام