• تاریخ: 95/09/03

در آبان ماه گذشته موسسه آوا سلامت با دانشگاههای علوم پزشکی بابل، کردستان، کرمانشاه و البرزقرارداد تامین نیروی انسانی در قسمتهای پرستاری و کارشناسی منعقد نمود.
در قراردادهای جدیدجمعا 709 نفر به همکاران آواسلامت اضافه شدند ، با این افزایش تعداد نیروهای آوا سلامت به مرز 8000 نفر رسید.