• تاریخ: 95/10/15

برگزاری کلاس بهبود مستمر فرایندها جهت مدیران و کارشناسان ستاد موسسه در جهت پویاتر شدن و ارتقاء فعالیت های مفید فرآیندهای اجرایی در موسسه و همچنین رفع مشکلات و موانع آنها کلاس بهبود مسمتر فرآیندها در طول 3 ماه پاییزو در 36 ساعت معادل 6 جلسه برای کارکنان ستاد مرکزی موسسه برگزار گردید.


استاد کلاس جناب آقای عبدالنبی نادری ضمن ایجاد حس همکاری و مشارکت افراد در مبحث فوق، پرسنل را به چهار گروه تقسیم نمود و از آنها خواست تا هرکدام یکی از فرآیندهای مهم و اجرایی موسسه را به صورت مرحله ای بررسی و ضمن آسیب شناسی آن، در نهایت با در نظر گرفتن اصول اجرایی به ارائه راهکار جهت رفع اشکالات و چالاکی فرآیند بپردازند.


در جلسه آخر کلاس راهکارهای پیشنهاد شده گروها برای بهبود فرآیندهای بررسی شده در حضور مدیر عامل موسسه جناب آقای فردی مطرح گردید.