• تاریخ: 94/7/25

این موضوع سخنرانی مدیر عامل موسسه کارآفرینان آوا سلامت در بیست و هشتمین همایش معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور بود که درتاریخ 22 مهرماه در استان البرز برگزارشد.
آقای فردی در این همایش ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده طی ماه‌های اخیر، جدول زمان‌بندی برنامه‌های موسسه کار آفرینان آوا سلامت را برای 6 ماهه دوم سال 94 اعلام و تدوین برنامه استراتژیک موسسه در جهت تامین منافع ملی، بخشی و توسعه کرامت همکاران را از اهم این برنامه‌ها دانستند.ایشان هم‌چنین به چالش‌های درون بخشی و برون بخشی در حوزه تامین نیروی انسانی اشاره و از معاونین محترم توسعه مدیزیت منابع انسانی دانشگاه‌ها خواستند تا در جهت ایجاد زمینه‌های رشد وبالندگی نیروهای شرکتی به ‌عنوان سرمایه‌های سازمانی همکاری‌های بیشتری معمول نمایند.
آقای فردی تعهد را عامل پیوستگی سازمانی عنوان کردند و گفتند همکاران ما در موسسه،ارزش محوری را سرلوحه کار خود قرار داده اند تا بتوانند در تحقق طرح تحول سلامت نقش برجسته ای را ایفا نمایند.