• تاریخ: 94/7/6

آقای مهندس علی فردی با صدور ابلاغی از سوی آقای دکتر عباس حسنی( رئیس هیات مدیره شرکت آوا پزشک) به سمت مدیر عامل موسسه کارآفرینان آوا سلامت منصوب شد.