• تاریخ: 94/10/02

به نام خداوند جان و خرد


موسسه کارآفرینان آوا سلامت به منظور توسعه روابط خود با کارکنان به ویژه پرستاران گرامی، اقدام به ارتقاء سایت اطلاع رسانی موسسه به پرتال نموده است. هدف از ارتقاء وب سایت به پرتال، نگاه ما به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده بهتر از تکنولوژی روز در گسترش روابط می باشد. با توجه به بررسی های صورت گرفته از حوزه نیازها و انتظارات همکاران، تصمیم داریم به حول و قوه الهی در این ارتباط امکان ارائه خدماتی از قبیل آموزش های مجازی، تهیه گزارشات پرسنلی، مشاهده فیش حقوقی و سایر خدمات مشابه را مهیا سازیم.