• تاریخ: 94/10/07

در اجرای قرارداد فی مابین با دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به منظور جذب نیروی انسانی در اجرای برنامه تامین مراقبت های اولیه سلامت در قالب گسترش و تقویت شبکه بهداشت و درمان در مناطق شهری ، مدیر عامل موسه آوا سلامت دستور داد کارگروه ویژه ای به منظور اجرای هرچه بهتر فراخوان در مدیریت توسعه و تعالی سرمایه های انسانی موسسه تشکیل گردد.


خبرهای بیشتر در این خصوص متعاقبا اعلام خواهد شد.